+381 22 610390gimnazijagsm@gmail.com

Смер биологија-хемијаПосвећен си изучавању биологије и хемије? Машташ да постанеш лекар, фармацеут, стоматолог, биохемичар? Желиш да се бавиш заштитом животне средине или животиња, не занемарујући остале сфере образовања и културе? Коначно постоји сигуран пут од маште до стварности!

Једино са државном матуром гимназије
можеш уписати факултет!

Ученици са посебним способностима за биологију и хемију

Одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназијама омогућавају ученицима да стичући знања из биологије и хемије по посебном програму, успешно овладају знањима и вештинама потребним за разумевање структуре, филогеније и еволуције живог света као и човековог места и његове улоге у природи.

Предности
смера

Програм подстиче одговорност за очување животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Стечена знања применљива су у свакодневном животу при побољшању сопственог здравља и одабиру животног стила, омогућавају учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). Изучавањем пажљиво бираних садржаја предмета који су у плану овог специјализованог смера, ученици развијају способност критичког мишљења, формирају научни поглед на свет, разумеју сличности и разлике између различитих научних приступа и развијају трајно интересовање за биолошке и хемијске феномене, стичу умеће да анализирају, интегришу и уопштавају процесе, да разумеју технолошке промене које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију, а које побољшавају квалитет свакодневног живота.

Развијање научне писмености и вештина за лабораторијски рад, истраживање својстава супстанци и праћење хемијских и биолошких промена омогућиће ученицима да буду врло успешни студенти медицине, стоматологије, ветерине, пољопривреде, фармације, хемије, билогије, физичке хемије или технологије.технологије.

Стручни
предмети

Специфичност Плана наставе и учења за гимназије за одељења за ученике са посебним способностима за биологију и хемију је повећан фонд наставе часова биологије и хемије у односу на остале смерове гимназије. Настава биологије и хемије заступљена је са по четири часа недељно, односно са три часа теоријске наставе и једним часом лабораторијских вежби. Током четворогодишњег школовања на овом специјализованом смеру, ученици ће похађати и 214 часова наставе предмета Примењене науке  распоређених као 144 часа теорије и 70 часова вежби. Профилисаност специјализованог смера осмишљена је са циљем да се код ученика развије истраживачки однос према окружењу кроз експериментални рад.  

На часовима Биологије рад ученика је усмерен на пројектну наставу – ученици израђују биолошке цртеже и рачунске задатке из генетике, изводе занимљиве експерименте током часова лабораторијских вежби и посећују часове вежби на Биолошком факултету.

На часовима Хемије ученици су највише ангажовани на лабораторијском раду, при изради рачунских задатака и пројектној настави.
Изучавајући предмет Примењене науке ученици овладавају основама биотехнологије, зелене технологије у савременој науци и оспособљавају се да препознају и објасне примену исте у свакодневном животу и науци.

Пријемни испит

За упис у одељењa која остварују наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, кандидати полажу пријемни испит на коме решавају тест из биологије или тест из хемије, а уколико желе, могу радити и оба теста.

Погледај више…

Табела часова за биолошко хемијски смер

Желиш да упишеш гимназију?

Погледај нашу страницу уписа…