Билингвални смер

У билингвалном смеру се ради по наставном плану за општи смер, а део наставе се изводи на енглеском језику. Предмети који се уче на српском и енглеском језику су математика, информатика, географија и грађанско васпитање од прве године, од треће логика и од четврте филозофија.

Двојезична настава се изводи у склопу наставног плана и програма који утврђује Министарство просвете Републике Србије. Ученици уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Главни циљ двојезичне наставе је да ученици стекну стручне компетенције – да овладавају стручном терминологијом и да стекну одличне језичке и комуникацијске компетенције. Страни језик постаје средство за стицање и језичких и нејезичких знања и вештина, а српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују.

Као резултат све веће потребе за комуникацијом на страном језику, као и за професионалном мобилношћу, последњих година су се у европским и светским образовним системима отворила бројна двојезична одељења, а како ми желимо да идемо у корак са светом и не узмичемо пред изазовима, једно такво одељење је отворено и у нашој Гимназији.

Провера знања за упис у билингвално одељење подразумева тестирање способности разумевања усменог говора и писаног текста, као и способности усменог и писаног изражавања. Уколико тестове положи већи број ученика од броја расположивих места, примају се ученици који су остварили најбољи успех.