Упис у први разред Митровачке гимназије

Упис ученика распоређених у Митровачку гимназију обављаће се од 14. до 15.7. (четвртак – петак) од 8 до 15 часова. За упис је потребно:

  • сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању (оригинал)
  • уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању (оригинал)
  • извод из матичне књиге рођених (може бити старији)
  • картон ученика (добија се код нас у школи)

При упису, ученици имају могућност да се пријаве за набавку уџбеника за први разред преко школе.
Такође, ученици бирају два од понуђена четири обавезна изборна предмета која ће слушати у првом разреду. Више о изборним предметима можете прочитати у наставку.
Рачунарски и спортски смер НЕ бирају ове изборне предмете.
Ученици свих смерова опредељују се и за грађанско васпитање или верску наставу.

НАПОМЕНА: За упис у гимназију НИЈЕ потребно лекарско уверење!

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Језик, медији и култура – изборни програм који се реализује у првом и другом
разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању
комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца
који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и
даљи професионални развој.

⇨Појединац, група и друштво – изборни програм који се реализује у првом и
другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је оспoсобљавање ученика
за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога,
права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина,
вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим
ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

⇨Здравље и спорт – изборни програм који се реализује у првом и другом
разреду гимназије осим за ученике гимназија/ одељења усмерених на спорт. Циљ
овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради
очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

⇨Уметност и дизајн је изборни програм који се учи у свим разредима гимназије
а у циљу развијања осетљивости за естетику, креативност, стварање и
изражавање у различитим формама и медијима, као и стварање навике за
укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.

You may also like...