Изборни предмети за први разред

Нови План и програм наставе и учења за опште средње образовање, односно гимназије уводи нову парадигму образовања, јер поред досадашњег традиционалног, предметног организовања наставе и развијања предметних знања, способности и компетенција уводи кроз изборне програме, међупредметну повезаност, развија међупредметне и трансверзалне компетенције. Унапређивање гимназијског образовања реализује се и увођењем принципа изборности. Ученик је први пут у могућности да почев од првог разреда, а закључно са четвртим разредом бира изборне програме. Активан избор, омогућава ученику да самостално креира део свог образовања у складу са својим интересовањима и потребама. Тиме се очекује и веће ангажовање ученика али и веће постигнуће.
Постоји шест понуђених изборних програма са по једним часом недељно за први и други разред. Од ових шест свака гимназија бира четири изборна програма које нуди ђацима у првом и другом разреду а ученици бирају два изборна програма. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду, него их могу у зависности од њиховог интересовања променити.

Четири изборна предмета, од којих ученици првог разреда при упису у гимназију треба да изаберу два, су:

Језик медији и култура:
Изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.
Предмети са којима је овај изборни програм повезан су: Српски језик и књижевност, страни језик, психологија, социологија, латински језик.

Здравље и спорт:
Изборни програм који се реализује у првом и другом разреду гимназије осим за ученике гимназија/ одељења усмерених на спорт. Циљ овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.
Предмети са којима је овај изборни програм повезан су: физичко васпитање, психологија, биологија

Образовање за одрживи развој:
Изборни програм који се ученицима нуди у свим разредима гимназије. Циљ учења овог програма је оспособљавање ученика за критички, активан и одговоран однос према себи, природном и друштвеном окружењу а на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења.
Предмети са којима је овај изборни програм повезан су: биологија, географија, хемија, физика.

Примењене науке:
Изборни програм који се учи у свим разредима општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција ученика, посебно писмености – научне и технолошке писмености. У трећем разреду гимназије овај изборни програм се дели на примењене науке усмерене ка медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији.
Предмети са којима је овај изборни програм повезан су: физика, хемија, биологија, географија.

You may also like...