Обавештење за ученике који се уписују у трећи разред

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

Програм даје тематски оквир унутар кога ученици и наставници одређују конкретне садржаје којима ће се бавити водећи рачуна о исходима које треба остварити и компетенцијама које треба развити. Већина програма садржи две до три теме, с тим што је у неким програмима дата могућност избора између више тема. Процењено је да је то оптималан број који омогућава довољно времена унутар предвиђеног фонда часова да се остваре истраживачке и пројектне активности. Важно је нагласити да не морају све теме бити остварене са једнаким бројем часова. Остављено је наставнику да, пратећи активности ученика и природу тема, процени која је оптимална динамика рада како би се реализовале све теме предвиђене програмом. Наставник треба да подстиче ученике да реално планирају динамику рада, као и да се придржавају рокова јер су и то важни исходи истраживачког и пројектног рада.

ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

План за трећи и четврти разред садржи листу од девет изборних програма са фондом од два часа недељно. Програми су из различитих области – природне и друштвене науке, уметност, здравље. Два програма су постојала и у првом и другом разреду (Уметност и дизајн и Образовање за одрживи развој), а осталих седам програма су нови програми. Са ове листе школа је у обавези да ученицима, у складу са својим могућностима, понуди пет изборних програма од којих ученик бира два. Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех.

За разлику од другог разреда, када је ученик имао право да се определи за нове изборне програме, после трећег разреда ученик не може да промени изборне програме које је изабрао, јер су они у трећем и четвртом разреду конципирани тако да се не могу изучавати независно. Разлог за то је што су ученици овог узраста зрелији и бирају изборне програме у складу са својим професионалним интересовањима. Пре избора програма ученици и њихови родитељи се морају упознати са програмима путем различитих презентација (на часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др.).
Групе за изборне програме не могу имати мање од 15 ученика.

You may also like...